Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Sykomat Sp. z o.o. (“Regulamin”)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym www.sykomat.com.pl/www.m.sykomat.com.pl/www.sklep.sykomat.com.pl (“Serwis”) oraz zasady ochrony danych osobowych usługobiorców będących osobami fizycznymi.
 2. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Serwisie.
 3. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym i inne wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem,Regulaminem, dobrymi obyczajami, w sposób komercyjny lub naruszający uzasadnione interesy Sykomat.
 5. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
  “Sykomat” – SYKOMAT Sp. z.o.o. z siedzibą przy ulicy Bartyckiej 26 paw.17 00-716 Warszawa, NIP: 5260302114, wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 zł, KRS 0000154701 – Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  “Usługobiorca” – osoba korzystająca z Usług Sykomat w Serwisie, objętych regulaminem.
  “Usługi” – wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sykomat na rzecz usługobiorców w Serwisie w oparciu o Regulamin.
  “Rejestracja” – założenie konta przez Usługobiorcę w Serwisie Sykomat przez podanie danych niezbędnych do realizacji Usługi, o ile dana Usługa tego wymaga.

Rozdział II
Rodzaj i zakres oferowanych usług elektronicznych i warunki ich świadczenia

 1. Wszystkie informacje zawarte w Serwisie mają charakter ogólnej informacji handlowej, mającej przybliżyć Usługobiorcy działalność Sykomat, ofertę handlową Sykomat i służyć promowaniu towarów i usług przez Sykomat. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Usługami niewymagającymi Rejestracji oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności – możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów i informacji (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie.
 3. Usługi udostępniane są w Serwisie nieodpłatnie.
 4. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu, Usługobiorcy powinni: (i) dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz umożliwiającym korzystanie z przeglądarek typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; rozdzielczość ekranu – minimalna to 1024×768 pikseli, (ii) posiadać konto e-mail, o ile dana Usługa tego wymaga.
 5. Korzystanie z określonych aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies, o czym Sykomat informuje w Serwisie.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Usług wymagających Rejestracji przed dostępem osób nieuprawnionych.
 7. Odbiór koloru za pośrednictwem komputera może być inny niż w bezpośrednim kontakcie z towarem. Przed zakupem towaru Usługobiorca powinien sprawdzić jego kolor dostępny w sklepie Sykomat.

Rozdział III
Przetwarzanie danych osobowych

 1. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie, Sykomat przetwarza dane osobowe Usługobiorców zgodnie i na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa oraz opisanymi w Polityce Prywatności Sykomat na stronie www.sykomat.com.pl.
 2. Administratorem danych osobowych jest SYKOMAT Sp. z.o.o. z siedzibą przy ulicy Bartyckiej 26 paw.17 00-716 Warszawa, NIP: 5260302114, wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 zł, KRS 0000154701 – Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.3.
 3. W określonych przypadkach, Administratorami danych osobowych mogą być podmioty inne niż Sykomat, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany w momencie zbierania danych osobowych.
 4. W przypadku uzyskania przez Sykomat wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sykomat może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
 5. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, do wstrzymania ich przetwarzania, oraz do żądania ich przeniesienia lub usunięcia. Usługobiorca ma również prawo w każdej chwili wycofać wszelkie zgody wyrażone za pośrednictwem stron Sykomat. Usługobiorca może realizować prawo wglądu oraz prawo do modyfikacji danych korzystając z konta w Serwisie.
 6. Sykomat może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom w celu i zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji Usługi, na potrzeby której zostały zebrane.
 7. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Sykomat znajdują się w Polityce prywatności, na stronie www.sykomat.com.pl
 8. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sykomat należy przesyłać na adres kontakt@sykomat.pl lub na adres siedziby Sykomat.

Rozdział IV
Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do Serwisu do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji, programów, narzędzi i baz danych, znaków towarowych, logotypów zastrzeżone są na rzecz Sykomat lub innego podmiotu z Sykomat.
 2. Korzystanie z Serwisu, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów, baz danych, programów, Narzędzi i znaków towarowych i logotypów w nich zawartych.
 3. Usługobiorca może korzystać z Serwisu w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa oraz na warunkach niniejszego Regulaminu. Powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów umieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody Sykomat oraz poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 11 listopada 2019.
 2. Sykomat ma prawo zmienić Regulamin w razie dodania nowych funkcjonalności, wprowadzenia nowej wersji Serwisu oraz zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie.
 3. Usługobiorca, który nie zgadza się na zmiany, jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny.