Sykomat

RODO

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SYKOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.

 

Szanowni Państwo,

Od 25 maja b.r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Wykonując obowiązek prawny informujemy, że: 

1)Administratorem Państwa danych osobowych jest Sykomat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 paw.17 (dalej Sykomat), NIP: 5260302114, REGON: 001247978, tel. 22 5591035, e-mail: administrator@sykomat.com.pl. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

2)Przy zawieraniu umowy pozyskujemy Państwa dane osobowe. Są to:

•Imię i nazwisko;

•Adres korespondencyjny oraz adres miejsca wykonania usługi;

•Numer kontaktowy i/lub adres e-mail;

•Numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

3) Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy pomiędzy Państwem a Sykomat, jak też podjęcia działań na Państwa żądanie, prowadzących do zawarcia takiej umowy. W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane w szczególności do przygotowywania ofert, realizacji zamówień, rozpatrywania reklamacji, wystawiania faktur i innych niezbędnych czynności rachunkowych i podatkowych.

4) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

5) Posiadają Państwo prawo do:

•żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania;

•usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

•wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 

•przenoszenia danych;

•wniesienia skargi do organu nadzorczego;

•cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6) Przetwarzane Państwa dane osobowe nie będą udostępniane osobom czy podmiotom trzecim do jakichkolwiek celów, również nie zostaną wykorzystane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane w trakcie wykonywania umowy, a po tym okresie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij